MP Holding, a.s.


k navigaci

Oznámení

 

  

V Boskovicích dne 22.8.2019

 

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ   ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

 

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., sídlo: Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01, IČO: 499 68 394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 5980,

 

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

 

která se bude konat dne 23.9. 2019 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:30 hod.

 

Program řádné valné hromady:

1.      Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.  
2.      Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů).  
3.      Projednání konsolidované  výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 
4.      Projednání stanoviska správní rady ke  konsolidované účetní závěrce za rok 2018.
5.      Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018.
6.      Závěr valné hromady.  
 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.

Případné plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech ve společnosti.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady 

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů)

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

-          předseda valné hromady: JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

-          zapisovatel: Hugo Mensdorff-Pouilly, člen správní rady

-          ověřovatelé zápisu: Dominik Božek, statutární ředitel, a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

-          sčitatelé: ing. Darina Špačková, ekonom společnosti  a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

 

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK a bodem 13.6 stanov, dle nichž valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za r. 2018 v předloženém znění.

 

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 348, § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a bodem 10.2  písm. f) a g) stanov, dle nichž do působnosti valné hromady náleží rozhodování o schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky.

Společnost je podle novely zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji statutární ředitel předkládá ke schválení valné hromadě.

Cílem konsolidované účetní závěrky je podat akcionářům mateřského podniku komplexní informace o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské seskupení podniků, které jsou kapitálově propojeny,

Statutární ředitel prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je společnost začleněna, přičemž konsolidovaná účetní závěrka nebyla zpochybněna ani správní  radou ani auditorem společnosti. Konsolidovanou účetní závěrku obdrželi akcionáři jako přílohu pozvánky na valnou hromadu.

 

 

 
Statutární ředitel společnosti
MP Holding, a.s.
Dominik Božek

 


MP Holding, a.s.

Hradní 6
680 01 Boskovice

Tel: +420 516 454 418
Fax: +420 516 454 605
Email: info@mpholding.cz
IČ: 49968394
DIČ: 49968394

MP Holding, spol. s r.o. - English MP Holding, spol. s r.o. - Deutsch MP Holding, spol. s r.o. - P?????? MP Holding, spol. s r.o. - Français MP Holding, spol. s r.o. - Espanol MP Holding, spol. s r.o. - Italiano MP Holding, spol. s r.o. - Slovensky MP Holding, spol. s r.o. - Polski