Oznámení o konání valné hromady

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., sídlo: Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01, IČO: 499 68 394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 5980,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01.

Program řádné valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let, výroční zprávy a zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
 4. Projednání stanoviska správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019  a části nerozděleného zisku minulých let a zprávy auditora o auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a zprávy správní rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let.
 6. Projednání písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami).
 7. Projednání návrhu na určení auditora, společnosti FIZA, a.s., IČ: 26252325, se sídlem Brno, Hrozňatova 3/2287, okres Brno-město, PSČ 615 00, dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2020.
 8. Závěr valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:30 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů)

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

 • předseda valné hromady: JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
 • zapisovatel: Hugo Mensdorff – Pouilly, člen správní rady,
 • ověřovatelé zápisu: Dominik Božek, statutární ředitel, a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
 • sčitatelé: Ing. Darina Špačková, ekonom společnosti  a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK a bodem 13.6 stanov, dle nichž valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 9.247.544,74 Kč takto:

Převod části zisku za období 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let:4.231.544,74  Kč
Převod části zisku za období 2019 bude jako dividenda ve výši 57.000,- Kč (před zdaněním) na akcii rozdělena akcionářům společnosti, kteří vlastní akcie k dnešnímu dni, a to formou bankovního převodu na bankovní účty, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. 5.016.000,00  Kč

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 348, § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a bodem 10.2  písm. f) a g) stanov, dle nichž do působnosti valné hromady náleží rozhodování o schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky. V souladu s bodem 22.4 stanov uvádí statutární ředitel následující informace z účetní závěrky:

Aktiva celkem929.493,- tis. Kč
Dlouhodobý majetek837.563,- tis. Kč
Oběžná aktiva91.589,- tis. Kč
Ostatní aktiva341,- tis. Kč
Vlastní kapitál889.160,- tis. Kč
Cizí zdroje40.313,-tis. Kč
Ostatní pasiva20,- tis. Kč
Výnosy59.287,- tis. Kč
Náklady50.023,- tis. Kč

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 9.248,- tis. Kč.
Návrh na výplatu dividend ve výši 57.000,- Kč na akcii.

Bod č. 7 pořadu jednání valné hromady

Projednání návrhu na určení auditora, společnosti FIZA, a.s., IČ: 26252325, se sídlem Brno, Hrozňatova 3/2287, okres Brno-město, PSČ 615 00, dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2020.

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada rozhodla, že auditorem dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2020 se určuje společnost FIZA, a.s., IČ: 26252325, se sídlem Brno, Hrozňatova 3/2287, okres Brno-město, PSČ 615 00.

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění v § 17 uvádí, že nejvyšší orgán právnické osoby (kterým je valná hromada), která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna určit takového auditora.  Statutární orgán (statutární ředitel) je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Smluvní vztah podle smlouvy o povinném auditu může právnická osoba jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem. Statutární ředitel zařadil tento bod na program konání valné hromady z výše uvedených důvodů.

Veškeré listiny dotčené v textu této pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy  v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě  se statutárním ředitelem společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko,  PSČ 680 01.  Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.

Statutární ředitel společnosti

MP Holding, a.s.

Dominik Božek

2020 Copyright © MP Holding a.s.